Looky‘s blog
维多神龟爱三维 数学美奂道物理

其他

测试模型下载

自交模型: dragon_and_flip_X_join.ply self-intersection.ply […]

2020-03-31
386 views

一种可分形的圆曲线

线代码如下: //绕圆环的圆线(平面 ) by Looky m = 1 //绕大圆环数(整数) n = 6 / […]

2019-03-27
314 views

【转载】7 个分形图形的动画演示

最近沉迷于用 Mathematica 制作动画。受到这个动画的启发,我决定自己制作一些动画,来演示分形图形的进 […]

2018-12-26
265 views

MathMesher-数学3D模型在线工具Online

JS在线数学曲线、代码模型

2018-12-24
261 views